Versie n ° 1 - Online datum: 07/01/2020

Deze algemene voorwaarden regelen het proces van het aanbieden en verkopen online op deze site.

De aandacht wordt gevestigd op het bestaan ​​van algemene gebruiksvoorwaarden, evenals op een charter met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lijst met artikelen:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Aanvaarding van de algemene voorwaarden van online verkoop

Artikel 3 - Waarde van geautomatiseerde registers en e-mailuitwisselingen - Archivering

Artikel 4 - Doel van de site - Geografische en taalkundige beperkingen

Artikel 5 - Vrijstelling en beperking van aansprakelijkheid in het verkoopproces

Artikel 6 - Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

Artikel 7 - Prijzen

Artikel 8 - Wijze van bestellen en beschrijving van het koopproces

Artikel 9 - Betalingsinformatie

Artikel 10 - Staat van voorraad - Levering of levering

Artikel 11 - Wettelijk herroepingsrecht

Artikel 12 - Standaardformulier voor herroeping

Artikel 13 - Geval van niet-toepassing van het herroepingsrecht

Artikel 14 - Wettelijke garantie voor producten die door een Consument op deze site zijn gekocht

Artikel 15 - Retourzending van producten in geval van herroeping / uitoefening van de wettelijke garantie

Artikel 16 - Randvoorwaarden - Wijziging voorwaarden

Artikel 17 - Procedures en termijn voor klachten met betrekking tot contractuele documenten

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Artikel 1 - Definities

Hierna zullen we aanwijzen:

- 'Site': de site www.directelectro.be en al zijn pagina's.

- 'Producten': alle producten (materiaal) en diensten (immaterieel) die u kunt kopen of waarop u zich op de site kunt abonneren.

- 'Uitgever' / 'Verkoper': Les Etablissements René Van Den Berg SA, verkoper van de producten, verantwoordelijk voor de editie en de inhoud van de site, en gepresenteerd in de wettelijke vermeldingen van de site, onder gebruikmaking van de handelsnaam 'Direct Electro "voor zijn e-commerce-activiteit.

- 'Gebruiker': de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

- 'Klant': de internetgebruiker die een product of dienst op de site koopt.

- "Consument": een gebruiker die een bestelling op de site plaatst in een niet-professionele omgeving. Elke klant als rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die een btw-nummer meedeelt bij het bestellen, wordt automatisch beschouwd als een professional en is dus geen "consument".

Artikel 2 - Aanvaarding van de algemene voorwaarden van online verkoop

De verwerving van een goed of een dienst, of de oprichting van een ledenzone veronderstelt de aanvaarding, door de Gebruiker, van het geheel van deze algemene voorwaarden, die door hetzelfde feit erkent er volledig kennis van te hebben genomen. Voor consumenten kan deze aanvaarding bijvoorbeeld bestaan ​​uit het aanvinken van het vakje dat overeenkomt met de aanvaardingszin van deze algemene voorwaarden. Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de kant van de gebruiker.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat gebruikers hiervoor de nodige rechtsbevoegdheid hebben. Indien de Gebruiker minderjarig is of deze rechtsbevoegdheid niet heeft, verklaart hij de machtiging te hebben van een tutor, een curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3 - Waarde van geautomatiseerde registers en e-mailuitwisselingen - Archivering

De gebruiker erkent de waarde van het bewijs van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site (in het bijzonder de geautomatiseerde registers van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen) en, behalve dat hij het tegendeel levert, ziet hij af om ze te betwisten in geval van een geschil.

Uitwisselingen tussen het door de gebruiker opgegeven e-mailadres en het hierboven genoemde worden beschouwd als betrouwbare documenten, tenzij het tegendeel is bewezen.

De verkoper archiveert de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die in België van kracht zijn.

Artikel 4 - Doel van de site - Geografische en taalkundige beperkingen

Deze site biedt fysieke goederen online te koop aan.

Het gebruik van de diensten van de site is beperkt tot België.

De dienst wordt alleen in het Frans en Nederlands aangeboden.

Artikel 5 - Vrijstelling en beperking van aansprakelijkheid in het verkoopproces

De verkoper is, met name in het online verkoopproces, in de regel slechts gehouden aan een middelenverbintenis. In geen geval mag zijn aansprakelijkheid onder deze algemene voorwaarden hoger zijn dan het bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of verschuldigd tijdens de transactie die aanleiding geeft tot deze aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betrokken actie.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het afgesloten contract als gevolg van het optreden van overmacht (bijvoorbeeld: onvoorziene schade aan de apparatuur, brand of schade aan productiefaciliteiten en apparatuur, onderbreking van energiebronnen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de mensen en hulpmiddelen die de verkoper nodig heeft om zijn verplichtingen na te komen en die de uitvoering van het contract waarschijnlijk onmogelijk of simpelweg duurder maken).

Met betrekking tot de gekochte producten is de verkoper niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg hiervan, bedrijfsverlies, gederfde winst, schade of kosten die kunnen optreden. De keuze en aankoop van een product valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, in het bijzonder wegens incompatibiliteit, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of twijfel over de aansprakelijkheid van de verkoper, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, niet-conformiteit, gebrek of uitoefening van de herroepingsrecht indien van toepassing, dwz als de klant geen professional is en het contract dat is gesloten om het goed of de dienst te verwerven, de herroeping toestaat, volgens de artikelen van boek VI van het Wetboek van economisch recht.

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om, alvorens een bestelling te plaatsen, bij de bevoegde autoriteiten in zijn land na te gaan of het mogelijk is dit product te importeren of te gebruiken.

Voor het verzenden van de bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht. Tenzij anders vermeld op het productblad, worden deze kosten berekend volgens de prijslijst gepubliceerd op de pagina bezorgkosten, afhankelijk van de bestemming. Daarnaast wordt dit bedrag ook meegedeeld in het winkelmandje.

In sommige gevallen die in dit rooster worden vermeld, worden deze bezorgkosten tijdens de eerste verzending aan de klant aangeboden boven een gecommuniceerd bedrag.

Artikel 6 - Kenmerken van de aangeboden producten en diensten 

De aangeboden producten zijn die welke voorkomen in de catalogus die op de site is gepubliceerd. Deze producten worden aangeboden binnen de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de uitgever op basis van de informatie die door de fabrikant wordt verstrekt.

Een perfecte gelijkenis met de fysieke producten is niet gegarandeerd, de foto's en afbeeldingen ter ondersteuning van de tekst illustreren de producten die op de site worden gepresenteerd, zijn daarom niet contractueel. De uitgever van deze site kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de kenmerken van de objecten afwijken van de visuals op de site of indien deze laatste onjuist of onvolledig zijn. De klant wordt verzocht rekening te houden met de teksten van de kenmerken vermeld op de pagina's van de catalogus, die de verkoper heeft geprobeerd zo getrouw mogelijk te beschrijven. De verkoper kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de directe of indirecte gevolgen van een materiële fout, een typefout of een andere fout of onvrijwillige nalatigheid met betrekking tot de informatie die op de website wordt gepubliceerd.

Artikel 7 - Prijzen 

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen vermeld in de catalogus prijzen in euro's inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die op het bestelformulier wordt vermeld, is echter de enige die van toepassing is op de klant. Als de prijzen na de bestelling dalen, hoeft de verkoper het verschil dus niet te compenseren; als de prijzen stijgen, verbindt hij zich ertoe om te verkopen tegen de prijs die op de dag van de bestelling is vastgesteld.

Artikel 8 - Wijze van bestellen en beschrijving van het koopproces

Het immateriële object dat alle goederen of diensten groepeert die door de gebruiker van de site zijn geselecteerd met het oog op een aankoop, wordt hieronder weergegeven als "mandje", nadat deze objecten zijn geselecteerd.

Belangrijkste stappen van het online aankoopproces op:

• Zodra de gebruiker van mening is dat hij alle artikelen die hij wil kopen aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, krijgt hij de mogelijkheid om zijn bestelling te bevestigen en toegang te krijgen tot te zijn winkelmandje kenvoor door opde daarop de daarv.

• Hij wordt dan doorgestuurd naar een overzichtspagina waar hij het aantal en de kenmerken van de bestelde producten zal bekijken, evenals hun eenheidsprijs en eventuele leveringskosten.

• Als hij zijn bestelling wil validatoren, moet de gebruiker:

o ofwel toegang (via zijn gebruikersnaam en wachtwoord) tot zijn ledengedeelte, of, Indian hij er nog geen heeft, een account aanmaken, waarvoor het noodzakelijk is om in een online vorm een ​​bepaald te aantal persoonlijak geekenijk, over nogoodvens de goede voortgang van de bestelling, evenals om een ​​gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen.

o Of ga naar de kassa als "gast", zonder een klantaccount aan te maken

• De gebruiker wordt vervolgens verzocht om een ​​contactgegevens op te geven voor facturering en levering, alsook om een ​​betalings- en leveringsmethode te kiezen.

• Vervolgens moet hij het vakje met betrekking tot de bekrachtiging van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvinken en klikken op de knop “valideren van bestelling in betaal”.

• Vanaf dat moment komt het contract tot stand en moet de gebruiker zijn betaling uitvoeren via een van de betaalmiddelen vermeld in het deel van deze algemene voorwaarden met betrekking tot betalingen.

• Na enkele ogenblikken wordt er e-mail "ontvangstbevestiging van de online bestelling" naar de gebruiker gestuurd om hem te herinneren aan de inhoud van de bestelling, de prijs ervan en het mogelijke bestaan ​​van een herroepingsrecht.

• Een tweede e-mail, "orderbevestiging", zal door de verkoper worden verzonden zodra deze heeft geverifieerd dat de bestelling inderdaad eerbaar is en dat de mogelijke voorwaarden van het aanbod door de klant zijn gerespecteerd.

• De factuur is van bij deze tweede e-mail gevoegd of bij het pakket gevoegd.

De verkoper is een detailhandelaar en is niet bedoeld om de aangeboden producten in grote hoeveelheden te verkopen. Bijgevolg behoudt het zich het recht voor om een ​​bestelling voor hetzelfde product na 3 exemplaren te weigeren.

De verkoper kan weigeren een bestelling uit te voeren wanneer blijkt dat de koper van plan is de nieuwe producten door te verkopen, een poging tot fraude of een onopgelost geschil is tegengekomen tijdens een geplaatste bestelling, of wanneer de bestelling is uitgevoerd door een minderjarige zonder dat de verkoper dit heeft gedaan. de zekerheid van de instemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Dit geldt ook wanneer er een kennelijke fout wordt gemaakt in de beschrijving van een product in de online catalogus of in de prijsaanduiding, en dit ondanks de grote aandacht die de verkoper besteedt aan de juistheid van informatie. De verkoper zal de koper dan per e-mail op de hoogte brengen met opgave van de reden van de weigering.

Artikel 9 - Betalingsinformatie 

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de regelgeving bepaalt dat door op de knop "bestelling bevestigen en betalen" te klikken, de klant verplicht is om de gemaakte bestelling te betalen.

De gebruiker kan betalen met pinpas, creditcard en via Paypal.

Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Betalingen met een creditcard worden gedaan via beveiligde transacties die worden aangeboden door een aanbieder van online betalingsplatforms. De verkoper heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot het betaalmiddel van de gebruiker. De betaling geschiedt rechtstreeks in de handen van de bank of de betalingsprovider die de betaling van de klant ontvangt.

Gespreid betalen met Alma

Gespreide betaling is mogelijk via onze partner Alma. Betalingsbeveiliging wordt geboden door Alma en haar dienstverleners. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure.

Aantal aankopen

P3X: Alleen aankopen tussen € 300 en € 2.500 komen in aanmerking voor betaling met Alma.

P4X: Alleen aankopen tussen € 1.250 en € 2.500 komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Kosten

Door gespreid te betalen met Alma betaalt de klant 1,5% kosten voor de betaling in 3X, voor de betaling in 4X betaalt de klant geen kosten.

Alma is een telebetalingsmanager en geeft een elektronisch certificaat af dat zal dienen als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Beëindiging

Elke beëindiging van de algemene voorwaarden die de verkoper en de klant binden, houdt de beëindiging van de algemene voorwaarden tussen Alma en de klant in.

De verkochte producten en artikelen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hun prijs.

Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, wordt zonder ingebrekestelling verhoogd met een bedrag van 12% met een minimum van 25 euro als schadevergoeding en rente. Het indienen van een klacht ontslaat de koper geenszins van zijn betalingsverplichtingen op de vervaldag van de onbetwistbare opeisbaarheid.

In het geval van een bestaande claim behoudt de verkoper zich het recht voor om elke andere lopende bestelling of contract te annuleren.

Artikel 10 - Staat van voorraad - Levering of levering

De verkoper streeft ernaar dat de omschrijving van de getoonde producten wordt vermeld in het geval van een mogelijk tekort aan voorraad.

Als hij toch merkt dat het bestelde product niet op voorraad is of als hij door de vervoerder op de hoogte wordt gebracht van een vertraging in de verzending, zal de verkoper de gebruiker per e-mail op de hoogte brengen en hem op de hoogte stellen van de waarschijnlijke wachttijd en / of een voorstel doen voor een alternatief. De verkoop wordt beëindigd als de gebruiker niet binnen 7 werkdagen op deze e-mail reageert.

Voor het verzenden van de bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht. Tenzij anders vermeld op het productblad, worden deze kosten berekend volgens de prijslijst gepubliceerd op deze site, afhankelijk van de bestemming.

De verkoper streeft naar het behalen van de volgende leveringstermijnen:

Voor België streeft de verkoper ernaar om binnen 10 werkdagen te leveren.

Ter indicatie: de Gebruikelijke Leveringstermijn is vaak korter (hierna de "gebruikelijke tijd"): in België is dit 4 werkdagen (2 dagen voor de voorbereiding van de bestelling + 2 dagen levering).

Bovengenoemde levertijden zijn echter geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en worden slechts ter indicatie gegeven. Vertragingen in verband met de opgegeven levertijden kunnen dan ook geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of beëindiging van de Koop.

Indien de klant echter een consument is, heeft hij recht op levering uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de koop of, bij gebreke daarvan, in ieder geval binnen een aanvullende termijn die schriftelijk aan de klant zal worden medegedeeld en die redelijk is. gezien de concrete omstandigheden. Als de verkoper niet binnen deze extra termijn kan leveren, kan de klant de aankoop annuleren zonder dat hij enige schadevergoeding verschuldigd is.

Tijdige levering kan in alle gevallen alleen plaatsvinden als de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens de verkoper, ongeacht de oorzaak.

Indien de koper een consument is, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten over zodra de koper of een door de koper aangewezen derde (anders dan de vervoerder) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Als de levering op een andere manier plaatsvindt dan door de verkoper wordt voorgesteld, gaat het risico over op de consumentklant bij levering door de verkoper aan de door de klant gekozen vervoerder.

Als de koper een professional is, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten over op de koper zodra de verkoper de goederen aan de vervoerder heeft toevertrouwd.

- In geval van fysieke vertraging in de levering:

Indien de voor het land van bestemming aangegeven Gebruikelijke levertijd met meer dan 3 werkdagen wordt overschreden, wordt de Klant verzocht de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen, zodat deze laatste een interne onderzoeksprocedure inleidt en samen met de vervoerder, en afhankelijk van de ontvangen informatie, ofwel een nieuwe deadline meedelen, ofwel op eigen kosten overgaan tot een tweede verzending, waarbij de koper verantwoordelijk is voor het weigeren ervan en het verzoeken om teruggave in het geval dat de eerste zending ondertussen is aangekomen.

Als deze nieuwe termijn niet wordt gerespecteerd of kennelijk onredelijk is, kan de Consument binnen maximaal 30 dagen schriftelijk verzoeken om de koopbeslechting.

Na deze periode worden geen klachten meer in behandeling genomen. 

In dit geval van oplossing of in het geval van geen reactie op de e-mail signalering vertraging / niet op voorraad, krijgt de consument vervolgens binnen een termijn van maximaal 14 dagen een vergoeding voor de betaling van de niet-geleverde producten. hij begaan bij het bestellen. Deze clausule is niet bedoeld om van toepassing te zijn als de vertraging te wijten is aan overmacht bij het voorbereiden van bestellingen of levering (zie artikel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden over de beperking van aansprakelijkheid). In dat geval stemt de klant ermee in geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de verkoper en ziet hij af van het recht om de beëindiging van de verkoop zoals voorzien in dit artikel in te roepen.

- In het geval van een anomalie die wordt waargenomen tijdens de fysieke levering:

Als hij een anomalie opmerkt met betrekking tot het uiterlijk van het pakket (scheuren, sporen van vochtigheid, enz.), Moet de klant een pakket weigeren op het moment van levering; elke anomalie moet dan door de klant op de leveringsbon worden aangegeven in de vorm van handgeschreven reserveringen, vergezeld van de handtekening van de klant. Elk geweigerd product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de vervoerder worden teruggestuurd. Als de klant niet aan deze vereisten voldoet, is de verkoper niet verplicht om te voldoen aan het verzoek van de klant om het recht van weigering uit te oefenen.

- In geval van niet-conformiteit van het product of een duidelijk defect opgemerkt door de klant bij het openen van de verpakking: zie artikel van deze algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de garantie

- In geval van verzaking / herroeping door de Consument: zie het volgende artikel van de algemene verkoopvoorwaarden

- In geval van niet-herroeping van het pakket door de klant:

Als het pakket niet direct kon worden afgeleverd, laat de vervoerder een doorvoerbericht achter met een referentienummer.

Over het algemeen zullen er verschillende mogelijkheden beschikbaar zijn voor de Klant om zijn pakket te ontvangen, afhankelijk van de opties die de Vervoerder heeft gelaten (vermeld op het visitekaartje):

• Vraag een tweede levering van het pakket aan op het oorspronkelijk opgegeven adres, maar op de datum van de keuze van de klant binnen een bepaalde periode.

• Verzoek om levering van het pakket op een nieuw adres, naar keuze van de klant (meestal één werkdag).

• Geef de vervoerder toestemming om het pakket bij afwezigheid bij de klant thuis op de gewenste locatie af te leveren. Zo kan de bezorger het pakket ook bij afwezigheid op de aangegeven locatie afleveren.

• Haal het pakket af bij het bureau van de vervoerder waar de klant het zelf kan afhalen (zie de mededeling voor de termijn). In dat geval wordt er geen nieuwe poging gedaan om het pakket af te leveren.

Als, ondanks deze mogelijkheden, het pakket van de klant door de bezorgdienst aan de verkoper wordt geretourneerd, zal deze na ontvangst van het geretourneerde pakket per e-mail contact opnemen met de klant om te vragen wat hij met zijn bestelling moet doen. Als de klant het pakket per ongeluk heeft geweigerd, of afwezig was tijdens de levering en het pakket niet op tijd bij de vervoerder heeft teruggekregen, kan hij om teruggave verzoeken door de vooruitbetaling van de kosten voor de nieuwe verzending te betalen. Deze kosten moeten worden betaald, zelfs voor bestellingen waarvoor de verzendkosten werden aangeboden op het moment van de bestelling.

Noodzakelijke Voorbereidingen Voor de Levering van Huishoudelijke Apparaten

Voor de levering en installatie van huishoudelijke apparaten, is de klant verplicht zijn woning voor te bereiden volgens de volgende vereisten, om zo een effectieve ingebruikname te garanderen:

Toegang en Installatie

Vrije Toegang: De klant moet ervoor zorgen dat de toegang tot zijn woning en de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd wordt vrij is van elk obstakel, inclusief trappen, gangen en deuren.

Conforme Installaties: Bestaande installaties (elektrische aansluitingen, wateraansluitingen, afvoerleidingen) moeten toegankelijk zijn en voldoen aan de normen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze installaties te controleren voor levering.

Voorbereiding en Terugname van het Oude Apparaat

In het geval van een terugname van oude huishoudelijke apparaten, wordt van de klant vereist:

Ontkoppeling: Zorgen dat het oude apparaat ontkoppeld is van alle voedingen (elektriciteit, water, gas) en dat, voor wasmachines, het afvoerfilter geleegd en gereinigd is.

Leegmaken: Het oude apparaat moet volledig leeggemaakt zijn van zijn inhoud, met name voor koelkasten, diepvriezers en vaatwassers.

Plaatsing: Het oude apparaat moet geplaatst worden bij de deur of in de ruimte voor gebruik, afhankelijk van de geselecteerde terugname service, om de ophaling te vergemakkelijken.

Verpakking voor Terugname

Verantwoordelijkheid van de Klant: Voor de terugname services "bij de deur" of "in de gebruikruimte", ligt het bij de klant om het artikel adequaat te verpakken voor terugname, bij voorkeur met de originele verpakking of een verpakking die vergelijkbare bescherming biedt.

Communicatie en Bijzonderheden

Aanvullende Informatie: Het wordt aanbevolen dat de klant eventuele specifieke informatie over de levering (bijvoorbeeld moeilijke toegang, geen lift) verstrekt bij de bestelling, om de interventie adequaat voor te bereiden.

Het naleven van deze richtlijnen door de klant vergemakkelijkt het proces van levering en installatie en zorgt voor een optimale ervaring met de leveringsdiensten. Deze voorbereidingen zijn cruciaal voor een soepele en conforme uitvoering van de diensten.

Artikel 11 - Wettelijk herroepingsrecht

Behoudens het niet zijn in gevallen van niet-toepassing van een wettelijk herroepingsrecht (zie het artikel "gevallen van niet-toepassing van het herroepingsrecht" van deze AV), heeft de consument een termijn van 14 dagen vanaf de dag erna de datum van levering van zijn bestelling om, zonder opgave van reden, elk artikel dat hem niet bevalt terug te sturen en, naar zijn keuze, omruiling of terugbetaling te vragen (zonder boete, met uitzondering van de kosten van retourzending die de verantwoordelijkheid van de klant).

Dit herroepingsrecht kan door de consumentklant worden uitgeoefend via onderstaand herroepingsformulier of door schriftelijk gebruik te maken van de tekst van dit formulier, of ondubbelzinnig melding te maken van dit herroepingswil en de betreffende artikelen.

Als het document is ontvangen, bevestigt de verkoper de ontvangst van dit formulier / schriftelijk binnen maximaal 3 werkdagen en zal hij een retourreferentienummer verstrekken.

Als de consument minder dan 3 werkdagen voor het einde van de herroepingstermijn herroept, of bij gebrek aan een ontvangstbevestiging, moet de consument ervoor zorgen dat hij een verzendmiddel van dit schrijven gebruikt dat een goede ontvangst bij de verkoper garandeert (voorbeeld: aangetekende brief).

De klant moet de artikelen zonder onnodige vertraging en in elk geval binnen maximaal 14 kalenderdagen na de datum van herroeping retourneren.

De klant wordt aangeraden om het pakket te verzekeren in geval van verlies door de vervoerder en te kiezen voor een pakket tracking service.

De andere retourmethoden worden beschreven in het artikel "Retourneren van producten"

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de terugbetaling plaatsvinden met het betaalmiddel dat tijdens de aankoop is gebruikt (tenzij de 2 partijen gezamenlijk een andere manier overeenkomen). Dit zal gebeuren binnen een maximum van 14 kalenderdagen na de uitoefening van het herroepingsrecht. Als het product echter niet binnen 14 dagen is teruggekregen, wordt de terugbetaling uitgesteld totdat de consument een bewijs van retourzending van het pakket naar de verkoper heeft gestuurd.

De klant is verantwoordelijk voor de waardevermindering van het goed als gevolg van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard, kenmerken en goede werking van dit product vast te stellen.

De kosten voor het herstellen van dergelijke schade worden waarschijnlijk in mindering gebracht op de vergoeding. 

Artikel 12 - Standaardformulier voor herroeping

De Consumentklant kan hieronder een standaardformulier voor herroeping vinden voor een bestelling die op de site is geplaatst, dat naar de Verkoper moet worden gestuurd. Het is wel verstaan ​​dat deze herroeping alleen kan plaatsvinden onder de herroepingsvoorwaarden die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bepaald.

Ter attentie van *… .. *, Rue…, België (info @ ......)

Naam, achternaam en adres van de klant:

Datum aanvraag:

Onderwerp: terugtrekking

Geachte,

Ik wens gebruik te maken van mijn herroepingsrecht voorzien door artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, betreffende het contract met betrekking tot de bestelling die bij uw bedrijf is geplaatst op de website www…. en met betrekking tot de volgende eigenschap:

Besteldatum en referentienummer:

Totaal bedrag inclusief btw:

Reken op u voor uw volledige medewerking,

Aanvaard alstublieft mevrouw, mijnheer, mijn oprechte groeten.

Datum en handtekening:

Artikel 13 - Geval van niet-toepassing van het herroepingsrecht

Alleen consumenten profiteren van een wettelijk herroepingsrecht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op rechtspersonen of op producten die door een natuurlijk persoon zijn aangeschaft voor professioneel gebruik.

Deze heffing is niet van toepassing op goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn, noch op bederfelijke goederen. De betrokken goederen worden geïdentificeerd op het niveau van hun aanbiedingsblad in de catalogus.

Producten zijn om hygiënische redenen beschermd door plastic. Deze producten profiteren van het herroepingsrecht als ze worden geretourneerd zonder deze bescherming te verwijderen. Anderzijds wordt de aandacht van de consument getrokken dat door het verwijderen van deze bescherming het product niet meer hergebruikt kan worden zoals het is door andere mensen. Daarom kan het herroepingsrecht niet meer gelden.

Artikel 14 - Wettelijke garantie voor producten die door een Consument op deze site zijn gekocht

Alle artikelen die door een consument op deze site worden gekocht, profiteren van de volgende wettelijke garanties:

- Garantie voor alle consumentenklanten

De verkoper is verplicht om goederen te leveren in overeenstemming met het contract en om te reageren op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat tijdens de levering van de goederen. De conformiteitsgarantie kan worden uitgeoefend als er een defect zou zijn op de dag van in bezit nemen van het product, en de verkoper is aansprakelijk voor elk conformiteitsfout dat zichtbaar wordt binnen twee jaar vanaf die dag.

Wanneer het gebrek binnen 6 maanden na levering is opgetreden, wordt het vermoed aanwezig te zijn geweest bij aflevering van de goederen, tenzij het tegendeel is bewezen door de verkoper. Aan de andere kant is het na deze periode van 6 maanden aan de klant om te bewijzen dat het defect daadwerkelijk bestond op het moment dat de woning in bezit werd genomen.

In het bijzonder zijn uitgesloten van de garantie:

• elke directe of indirecte schade veroorzaakt aan het apparaat na levering (bijvoorbeeld door vallen, schokken, oxidatie, schade als gevolg van een claim, enz.);

• schade als gevolg van professioneel of collectief gebruik.

• de vervanging van elementen of accessoires waarvan de regelmatige vernieuwing noodzakelijk is;

• fouten die uitdrukkelijk of door nalatigheid zijn veroorzaakt, door onjuiste behandeling, slecht onderhoud, slechte conservering of abnormaal gebruik of niet in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, of het gebruik van ongeschikte accessoires of verbruiksmaterialen;

Producten die zijn gewijzigd, gerepareerd, geïntegreerd of toegevoegd door de klant of een andere persoon die niet is geautoriseerd door de verkoper, zijn eveneens uitgesloten van de garantie.

In dit verband wordt de klant uitgenodigd om de gebruiksaanwijzing die bij de producten wordt geleverd zorgvuldig te raadplegen. Mocht u deze gebruikershandleiding kwijtraken, dan kunt u deze altijd opvragen bij de klantenservice.

- Garantie tegen verborgen gebreken

De klant kan verzoeken om de garantie uit te oefenen tegen verborgen gebreken als de gepresenteerde gebreken niet optraden tijdens de aankoop, voorafgaand aan de aankoop waren (en dus bijvoorbeeld niet het gevolg zijn van normale slijtage van het product), en voldoende ernstig zijn (het defect moet het product ofwel ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, ofwel dit gebruik zodanig verminderen dat de klant het product niet zou hebben gekocht of tegen een dergelijke prijs zou hebben gekocht als hij de defect).

Op straffe van verval dienen klachten zo spoedig mogelijk na het constateren van een defect of niet-conform product (in geval van een duidelijk defect bij levering, deze termijn is maximaal 7 dagen) per post of per e-mail te worden ingediend bij de contactgegevens van de verkoper. De klant moet ervoor zorgen dat hij het probleem in kwestie in detail beschrijft door een element toe te voegen waarmee de geldigheid van de klacht correct kan worden beoordeeld (door bijvoorbeeld te ondersteunen met foto's).

Nadat de klacht is gevalideerd, zal de verkoper de klant waarschijnlijk vragen om het product binnen 30 dagen ter beschikking te houden voor tegenstrijdige controle, of om teruggave van het defecte product te vragen voordat het wordt geruild.

In dat geval moet de klant het product op kosten van de verkoper terugsturen naar de verkoper met behulp van het transportsysteem dat door de verkoper is aangegeven.

Na ontvangst gaat de verkoper over tot omruiling (zie retourvoorwaarden in het volgende artikel "retourneren van producten"). Indien het niet mogelijk is om het product te ruilen (verouderd product, niet op voorraad, etc.), zal de verkoper proberen een vergelijkbaar product aan te bieden van minimaal gelijkwaardig kwaliteitsniveau. Anders krijgt de klant een terugbetaling, rekening houdend met een evenredige afschrijving (gedeelte tussen de gebruiksduur en de gebruikelijke levensduur van het gekochte product, overeenkomst vastgesteld op 5 jaar, behalve voor grote huishoudelijke apparaten: 10 jaar).

Artikel 15 - Retournering van producten bij herroeping / uitoefening van de wettelijke garantie

Elke retourzending moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door de verkoper.

De kosten van retourzending zijn de verantwoordelijkheid van de consument Klant in geval van uitoefening van het herroepingsrecht of in geval van uitoefening van de wettelijke garantie.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Elk product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel (met alle toebehoren) in de originele verpakking worden geretourneerd naar het hierboven vermelde postadres (verplicht, in geval van herroeping; indien redelijkerwijs mogelijk in geval van garantie). en eventueel bijbehorende documenten) en in perfecte staat.

Om het verzoek correct te verwerken, wordt de klant verzocht om in het pakket het "retournummer" aan te geven dat door de verkoper is meegedeeld in reactie op het verzoek om omwisseling of terugbetaling, of om een ​​kopie van de factuur bij te voegen.

De klant zal worden gevraagd om een ​​geschikte verpakking te kiezen (als de originele verpakking niet langer bruikbaar is) en om de geretourneerde artikelen in het pakket met net zoveel zorg te beschermen als tijdens de levering.

De klant wordt erop gewezen dat het de voorkeur verdient om alle voorzorgsmaatregelen te nemen bij het openen en uitpakken van het ontvangen pakket, om aan zijn verplichtingen onder dit artikel te kunnen voldoen.

Indien aan bovenstaande verplichtingen niet wordt voldaan, verliest de klant zijn herroepingsrecht / garantie en wordt het product op zijn kosten aan hem teruggestuurd. Elk defect of elke schade die het gevolg is van een onhandigheid of onjuiste bediening van de klant, is de verantwoordelijkheid van deze laatste.

Als het geretourneerde pakket de Verkoper niet bereikt, hoeft deze niet te worden geruild / terugbetaald (of gratis reparatie in geval van uitoefening van de garantie), tenzij de klant heeft gekozen voor de vervoerder voor een oplossing die het volgen van pakketten mogelijk maakt.

Artikel 16 - Randvoorwaarden - Wijziging voorwaarden

Als een bepaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden als onwettig, ongeldig of om een ​​andere niet-afdwingbare reden wordt beschouwd, dan wordt deze bepaling als niet-bestaand beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle eerdere of hedendaagse schriftelijke of mondelinge afspraken.

Het niet toepassen van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden kan nimmer worden beschouwd als een afstandsverklaring van deze voorwaarden.

Een gedrukte versie van de Voorwaarden en eventuele kennisgevingen in elektronische vorm kunnen worden gevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de algemene voorwaarden.

Partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden in het Frans of het Nederlands moet worden geschreven.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door de Site Editor of zijn vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn deze die van kracht zijn op de dag van zijn bestelling op deze site. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe om al zijn oude versies van de algemene voorwaarden te bewaren en naar elke gebruiker die erom vraagt ​​te sturen.

Ter herinnering: de regels voor intellectueel eigendom zijn van toepassing op dit document. Elke reproductie / aanpassing / vertaling is verboden.

Artikel 17 - Procedures en termijn voor klachten met betrekking tot contractuele documenten

Elke opmerking met betrekking tot deze algemene verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het persoonlijke gegevenscharter, moet schriftelijk gebeuren en moet met de hand, aangetekend of aangetekend, per post worden bezorgd. '' Een berichtendienst erkend op Europees niveau waardoor u regelmatig uw plannen kunt volgen, of per e-mail naar het hierboven vermelde adres, met vermelding van uw achternaam, voornamen, contactgegevens en onderwerp van de kennisgeving.

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de service die op deze site wordt aangeboden, of een andere gerelateerde service, de pagina's van de site op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke mededelingen of het handvest voor persoonlijke gegevens moeten binnen 365 dagen na de dag van oorsprong van het probleem dat de klacht heeft veroorzaakt, en dit ongeacht enige andersluidende wet of regel. Indien een dergelijke klacht niet binnen deze termijn is ingediend, is een dergelijke klacht mogelijk niet meer ontvankelijk.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgische recht.

Minnelijke schikking

Tenzij er openbare beleidsbepalingen zijn, kunnen eventuele geschillen die kunnen ontstaan ​​in verband met de uitvoering van deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de Site Editor ter beoordeling van de site voorafgaand aan een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een gerechtelijke procedure niet opschorten.

Consumentenbemiddeling

In overeenstemming met Boek XVI van het Wetboek van economisch recht verwijst de verkoper zijn consumentenklanten, in het kader van geschillen die niet rechtstreeks in der minne zijn opgelost, door naar het online platform van de Europese Commissie voor de beslechting van consumentengeschillen: http: / /ec.europa.eu/odr/ Deze officiële site presenteert de werking van buitengerechtelijke geschillenbeslechtingssystemen, maakt het mogelijk online een klacht in te dienen en geeft een overzicht van de erkende geschillenbeslechtingsorganen. Voor Belgische consumenten biedt de "Consumentenbemiddelingsdienst" een neutrale en gratis dienst.

Contactgegevens van de Consumentenbemiddelingsdienst in België:

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1, 1000 Brussel.

Tél. : 02 702 52 20

Fax : 02 808 71 29

E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be

Site : https://consumentenombudsdienst.be

Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt aangeboden om geschillen op te lossen zonder een beroep op de rechter. Zowel de verkoper als de gebruiker kunnen bezwaar maken tegen bemiddeling.

Juridische stappen

Bij gebrek aan een minnelijke schikking (of bemiddeling die resulteert in een voorstel dat door beide partijen wordt aanvaard), stelt de Verkoper - Uitgever de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) als exclusief bevoegd.

Product toegevoegd aan wenslijstjes
Product toegevoegd om te vergelijken.

Direct Electro maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren.

Door verder te bladeren, accepteert u het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om diensten en aanbiedingen te leveren die zijn afgestemd op uw interesses, en accepteert u de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site.

Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.